نمایشگر دسته ای مطالب

قوانين آموزشي

قوانين آموزشي


قوانين آموزشي

مقررات آموزشي – انضباطي دوره‌ها و پودمانهاي آموزشي

1- شركت كنندگان در طول دوره بعنوان مامور از طرف دستگاه محل خدمت خودتلقي مي‌شوند بنابراين غيبت در دوره به دليل ماموريت اداري و مرخصي پذيرفته نخواهد شد.
2- حضور مرتب و به موقع شركت كنندگان در كلاس‌ها و كليه فعاليتهاي آموزشي طبق برنامه اعلام شده الزامي است.
3- حداكثر غيبت موجه كل ساعات همان دوره است.
4- استرداد شهريه تنها در موارد مندرج در جدول زير امكان پذير است.

رديف
علت استرداد
مبلغ قابل استرداد
1
واجد شرايط نبودن داوطلب
90% مبلغ شهريه دوره
2
انصراف داوطلب بيش از 15 روز تا برگزاري دوره
80% مبلغ شهريه دوره
3
انصراف داوطلب كمتر از 15 روز تا برگزاري دوره
70% مبلغ شهريه دوره
4
انصراف داوطلب پس از شروع دوره
غير قابل استرداد
5
اضافه پرداختي
100% مبلغ اضافه پرداختي
6
عدم تشكيل دوره
100% مبلغ شهريه دوره

 

  5 - حدنصاب شركت كنندگان در دوره ها/پودمان هاي آموزشي به شرح جدول زير است :

 

رديف
عنوان
تعداد شركت كنندگان ( نفر )
حداقل
حداكثر
1
كارگاه آموزشي
15
20
2
كلاس
15
30
3
سمينار آموزشي
15
50
4
سخنراني
30
__
 
حداكثر زمان جهت پيگيري گواهينامه تا 6 ماه پس از خاتمه دوره آموزشي است .