نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صورتجلسه کمیته فرعی پژوهش

صورتجلسه کمیته فرعی پژوهش


 

معرفي كميته فرعي پژوهش استان:

 

 كميته فرعي پژوهش استان (به عنوان اتاق فكر پژوهش استان و متشكل از صاحبنظران، فعالين و افراد تاثيرگذار در حوزه پژوهش) يكي از كميته هاي فرعي ذيل كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري استان بوده كه با تصويب شيوه نامه فعاليت آن در كارگروه مذكور و صدور ابلاغ رييس كميته از طرف معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني استاندار در تاريخ 93/6/3 فعاليت خود را آغاز نموده است.

 

رئيس كميته فرعي پژوهش استان، مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري و دبير آن معاون پژوهشي دفتر آموزش و پژوهش مي باشد.

 اعضاء اين كميته عبارتند از: معاونين پژوهشي دانشگاه يزد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد صدوقي  يزد و دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد، رئيس گروه ارتباط با صنعت دانشگاه يزد، معاون آموزش و پژوهش مديريت حوزه هاي علميه يزد، معاون پژوهشي، برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان،‌ معاون دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري، معاون فناوري و نوآوري پارك علم و فناوري، معاون بنياد نخبگان استان، معاون  پژوهش و فناوري مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان، مدير دفتر تحقيقات شركت برق منطقه اي، رئيس كميسيون آموزش و پژوهش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان، يكي از پژوهشگران حقيقي استان (جناب آقاي دكتر مظلوم عضو هيئت علمي دانشگاه يزد) و نماينده شركت هاي پارك علم و فناوري (مديرعامل شركت تدبير و توسعه پرنيان)

 

 

 

 

 

صورتجلسه  اولين جلسه كميته فرعي پژوهش استان مورخ 1393/7/10

 

 

صورتجلسه دومين جلسه كميته فرعي پژوهش استان مورخ 1393/7/19

 

 

صورتجلسه سومين جلسه كميته فرعي پژوهش استان مورخ 1393/8/3

 

 

صورتجلسه چهارمين جلسه كميته فرعي پژوهش استان مورخ 1393/8/17