نمایشگر دسته ای مطالب

دوره هاي آموزشي شغلي

دوره هاي آموزشي شغلي


دوره هاي آموزشي شغلي

برگزاري دوره هاي آموزشي شغلي به شرح زير ميباشد:

1-آشنايي با حقوق مردم وارباب رجوع در نظام اداري(فصل سوم قانون خدمات كشوري)                 مخاطبين دوره:كاردان وكارشناس حقوقي وامور اداري

شروع كلاس مورخه:27/04/91                      

ساعت كلاس:17-21

مدت زمان دوره:4ساعت

شهريه به ازاء هر نفر:68000ريال

مهلت ثبت نام:17/04/91

مدارك ثبت نام: معرفي نامه توسط اداره كا اداري ومالي استانداري يزد          

2-نظارت ومبادله موافقتنامه هاي عمراني(نظارت4)

شروع كلاس مورخه:'29/04/91

ساعت كلاس:08-14

مدت زمان دوره:6ساعت

مهلت ثبت نام:17/04/91