مقاطع و رشته هاي تحصيلي دانشكده علمي - كاربردي استانداري يزد به شرح ذيل مي باشد:

 

 

 

مقطع كارداني ناپيوسته  در رشته هاي: مديريت امور اداري   و   حسابداري دولتي

 

مقطع كارشناسي ناپيوسته  در رشته:   حسابداري دولتي