شرح وظایف

شرح وظايف دفتر آموزش و پژوهش

 

1- اجراي سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي مصوب مركز آموزش و مطالعات راهبردي وزارت كشور و موسسه عالي پژوهش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري (پس از هماهنگي با ستاد وزارت كشور) مرتبط با امور آموزشي و پژوهشي مديريت استان.

2 – تنظيم برنامه هاي سالانه آموزش هاي كوتاه مدت براي كاكنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها در زمينه هاي مديريت، فنون اداري، مباحث تخصصي و آشنايي با قوانين و مقررات در چارچوب سياست هاي ابلاغي.

3 – بررسي و احصاء نيازهاي آموزشي در زمينه هاي مديريت و فنون اداري خاص دستگاه هاي استاني.

4 – مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي آموزشي خاص استاني با هماهنگي واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي و اعلام به مبادي سياست گذار.

5 – مطالعه و بررسي به منظور شناسايي نيازهاي پژوهشي خاص استاني با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي.

6 – اجراي دوره هاي آموزشي مصوب براي مديران و كاركنان در زمينه هاي مديريت و فنون اداري براساس ضوابط ابلاغي.

7 – اقدام براي اخذ تاييد دوره هاي طراحي شده در زمينه دوره هاي بهبود مديريت و فنون اداري مورد نياز استان از مبادي ذيربط.

8 – همكاري در اجراي ارزيابي دوره هاي آموزشي به منظور سنجش اثربخشي دوره هاي مذكور با مبادي ذي ربط.

9 – ارائه پيشنهاد به منظور اصلاح و بازنگري محتوا و سرفصل دوره هاي آموزشي مصوب به مبادي ذي ربط.

10 – صدور گواهينامه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت مصوب و خاص استان.

11 – انجام نظارت بر حسن اجراي دوره هاي آموزشي و اعلام نتيجه به مبادي ذي ربط.

12 – نظارت بر جذب استادان مجرب و توانمند بومي و غيربومي براي آموزش كاربردي و اثربخش دروس مورد نظر و ايجاد بانك اطلاعاتي جامع در اين زمينه.

13 – كمك به ارتقاء برنامه هاي آموزشي و پژوهشي با بهره گيري از تكنيك ها و تكنولوژي هاي جديد و ارائه پيشنهاد دوره هاي آموزشي جديد متناسب با نيازهاي بومي براي اخذ تاييد از مراجع ذي ربط.

14 – ارائه پيشنهاد و انجام همكاري در اجراي ميزگردها، كارگاه ها، سمينارها و گردهمايي خاص استان با مراجع ذيربط.

15 – نظارت بر انجام پژوهش هاي خاص استاني در زمينه مديريت و برنامه ريزي و ساير عناوين مرتبط پس از تصويب در شوراي پژوهش و فن آوري استان.

16 – همكاري در زمينه جمع آوري و ارائه به موقع اطلاعات روزآمد و مورد نياز برنامه ريزان و كاربران در سطح استان.

17 – تلاش در جهت جلب همكاري صاحب نظران و انديشمندان علمي در سطح استان.

18 - ارائه نتايج پژوهش هاي خاص استاني به مراجع ذي ربط به منظور فناي بانك هاي اطلاعاتي و پژوهشي.

19 – اقدام لازم براي برگزاري آزمون هاي توجيهي بدو خدمت و آزمون هاي جامع.

20 – فراهم آوردن امكانات مناسب براي تهيه و تدوين پايان نامه توسط دانشجويان و دفاع از آن.

21 – انجام امور دبيرخانه اي شوراي پژوهش و فن آوري استان.

22 – همكاري با شوراي برنامه ريزي استان جهت انجام مطالعات و ارائه نظرات و پيشنهادات لازم در زمينه تهيه و اجراي طرح هاي عمراني.

23 – همكاري و مشاركت در انجام مطالعات لازم در زمينه هاي شناخت وضعيت مناطق شهري و روستايي استان از نظ امكانات و تسهيلات رفاهي و شناخت نيازها و اولويت بندي آنها، شناخت عوامل تهديد كننده امنيت جامعه و ارائه طرح ها و پيشنهادات كاربردي و شناخت پديده هاي فرهنگي و اجتماعي و آسيب پذيري هاي جامعه.

24 – برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزش كوتاه مدت براي اعضاي شوراهاي اسلامي به منظور آشناسازي آنها با وظايف و مسئوليت هاي قانوني.

25 – بهره مندي از مطالعات و پژوهش هاي انجام شده در استان و ايجاد ارتباط لازم با ستاد مركزي وزارت كشور و ساير استان ها در اين زمينه به منظور تبادل اطلاعات.

26 – اجراي دوره هاي مصوب آموزش ضمن خدمت كاركنان و مديران استان به روش برون سپاري از طريق واگذاري به بخش خصوصي طبق ضوابط اجرايي بودجه سنواتي كل كشور و نظارت دقيق بر آن.