عنوان نيازهاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي استان كه در كميته پژوهش استانداري در حال بررسي جهت تصويب مي باشد:

 

 

 

اولويت هاي پژوهشي (در حال بررسي)