براي مشاهده برنامه هاي آموزشي ويژه برگزار شده توسط دفتر آموزش و

 

پژوهش فايل پاورپوينت زير را مشاهده فرماييد:

 

دوره هاي آموزشي ويژه

 

 

دوره آموزشي مهندسي ارزش مهر1393(ادامه مطلب ....)

 

 

 

دوره آموزشي مديريت تحول آبان 1393(ادامه مطلب ....)